Seleccionar página

 

 

L’ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats, a la seua disposició addicional Segona (Homologació per estudis realitzats) diu:

S’homologa amb el certificat de nivell B1 de coneixements de valencià de la JQCV el fet d’haver cursat i aprovat l’assignatura de valencià en tots els cursos de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria.

En les direccions territorials es pot sol·licitar un certificat PROVISIONAL del B1 QUE LLIUREN EN EL MOMENT, sempre que tota la documentació exigida estiga en regla.

El termini per a enviar el certificat definitiu (s’envia al correu electrònic que consta en la sol·licitud) és de dos mesos, aproximadament, però si el registre es fa en un lloc diferent a la Direcció Territorial d’Educació (PROP, ajuntaments, correus, etc.), a eixos dos mesos cal afegir el temps, sempre variable, que tarde a arribar la sol·licitud a la DT.

Teniu tota la informació, l’ordre i la sol·licitud emplenable en PDF, on s’especifica la documentació requerida a:

http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/homologacions